POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Qui és el responsable de l'tractament de les teves dades personals?

 

El responsable és IVAN MUÑOZ BARROBES amb domicili a Carrer Colon, 5.

 

Qui és el Delegat de protecció de dades?

 

És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal de IVAN MUÑOZ BARROBES, o a l'adreça electrònica ivanguiademuntanya@gmail.com

 

Com hem obtingut les dades de caràcter personal?

 

Les teves dades de caràcter personal els hem obtingut a través de les relacions prèvies que has mantingut amb IVAN MUÑOZ BARROBES, o amb motiu de les relacions que has mantingut en l'actualitat amb la nostra entitat, bé per haver participat en alguna de les nostres activitats, bé per haver sol·licitat que et remetem informació promocional sobre les nostres activitats, campanyes i iniciatives.

 

Quines dades personals tractem?

 

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s'expliquen, són els següents: • Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu: o Nom o Cognoms o Edat o Sexe o E mail o telèfon • També t'informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb IVAN MUÑOZ BARROBES, inclosos els que ens aportacions mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d' aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per a què tractem les teves dades personals?

 

 

• Enviar informació sobre IVAN MUÑOZ BARROBES per email fins i tot quan la nostra relació hagi acabat llevat que l'interessat manifesti el contrari. • Convidar actes o esdeveniments que organitzi IVAN MUÑOZ BARROBES. • Realització d'enquestes de satisfacció. • Activitats bàsiques d'elaboració de perfils, d'acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l'adequada gestió de les anteriors activitats. Addicionalment, també tractem les teves dades per a l'enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat. L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, info@experienciescostabrava.com o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades.

 

Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?

 

El tractament de les teves dades personals per a l'enviament d'informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de IVAN MUÑOZ BARROBES similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

 

Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?

 

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen: • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què IVAN MUÑOZ BARROBES està subjecta per la seva activitat. • Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que IVAN MUÑOZ BARROBES hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals IVAN MUÑOZ BARROBES té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat. Si en el futur IVAN MUÑOZ BARROBES realitzés altres cessions de dades personals, et s'informarà oportunament. ¿Fem transferències internacionals de dades? IVAN MUÑOZ BARROBES no realitza transferències internacionals de dades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades?

 

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb IVAN MUÑOZ BARROBES i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

 

Quins són els teus drets?

 

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició a el tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si consideres que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pots presentar una reclamació: • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades. • Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.